Câu hỏi 30: Những nội dung cần thực hiện để xây dựng nguồn nhân lực và phát triển mạng lưới dịch vụ?

Về hoạt động xây dựng nguồn nhân lực, Đề án tập trung vào tăng số lượng cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cấp xã, các tổ chức sự nghiệp cung cấp dịch vụ CTXH, các trường đại học có đào tạo về CTXH và cán bộ nhân viên CTXH hoạt động độc lập;


Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2010 - 2020, tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng để nâng cao năng lực cho 60.000 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên CTXH, trong đó có đào tạo và đào tạo lại cho 35.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học (bình quân 3.500 người/năm) và tập huấn kỹ năng cho 25.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH (bình quân 2.500 người/năm).
Về phát triển mạng lưới các dịch vụ CTXH, Đề án đưa ra các hoạt động nghiên cứu, quy hoạch và phát triển mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ CTXH theo hướng gắn kết giữa các cơ sở bảo trợ xã hội do Nhà nước thành lập với các cơ sở bảo trợ xã hội do tổ chức, cá nhân được phép thành lập; giữa trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH với hệ thống bảo trợ xã hội;
Hơn nữa ở giai đoạn 2010 - 2015, sẽ hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH và ở giai đoạn 2016 - 2020, hỗ trợ nhân rộng mô hình Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH tại các quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố; trường đại học, trường nghề để cung cấp dịch vụ CTXH cho cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng có vấn đề xã hội.Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH là mô hình mới, do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho phép thành lập trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chức năng hoặc các tổ chức chính trị - xã hội và cử cán bộ quản lý, điều hành. Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm: ngân sách nhà nước hỗ trợ, nguồn thu từ hợp đồng cung cấp dịch vụ cho chương trình, dự án trong nước và quốc tế; đóng góp tự nguyện của đối tượng; hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ngân sách trung ương hỗ trợ xây dựng, trang bị ban đầu cho Trung tâm trong thời gian triển khai thí điểm. 


Tin liên quan
Câu hỏi 31: Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH là gì ? Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của Trung tâm dịch vụ CTXH như thế nào?
Câu hỏi 32: Vai trò, nhiệm vụ của các Bộ, ngành trong việc thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 33: Những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội?
Câu hỏi 34: Nhiệm vụ chủ yếu mà các tỉnh, thành phố, cơ sở phải làm để triển khai Đề án phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 35: Những nguồn lực để thực hiện Đề án phát triển nghề CTXH?
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ