Câu hỏi 20: Mục tiêu cụ thể của Đề án Phát triển nghề CTXH được chia làm mấy giai đoạn? Nội dung chính của từng giai đoạn?

Mục tiêu cụ thể của Đề án phát triển nghề CTXH được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ 2010 - 2015 và giai đoạn 2 từ 2016 - 2020.


* Giai đoạn 1 tập trung vào 7 nội dung chủ yếu sau:
1. Xây dựng và ban hành mã ngạch, chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH; tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, viên chức, nhân viên CTXH, tiêu chuẩn, quy trình cung cấp dịch vụ CTXH: áp dụng ngạch, bậc lương đối với các ngạch viên chức CTXH;
2. Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất để phát triển nghề CTXH;
3. Phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH trong cả nước, phấn đấu đến năm 2015 tăng khoảng 10%. Trong đó, mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, viên chức, nhân viên CTXH thuộc chức danh không chuyên trách hoặc cộng tác viên CTXH với mức phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định;
4. Xây dựng tối thiểu 10 mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH tại một số quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho các khu vực, vùng, miền trong phạm vi toàn quốc;
5. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 50% số cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn; các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp;
6. Xây dựng, hoàn chỉnh chương trình, nội dung nội dung đào tạo và dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học CTXH; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ngành CTXH;
7. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề CTXH.
* Giai đoạn 2 tập trung vào 5 mục tiêu chủ yếu sau:
 1. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH theo các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và theo nhóm đối tượng; xây dựng, ban hành mới và tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản pháp luật có liên quan để tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất để phát triển nghề CTXH;
2. Phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH ở các cấp, phấn đấu tăng khoảng 50%; hỗ trợ nhân rộng mô hình cung cấp dịch vụ CTXH ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
3. Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 50% số cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn; các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp;
4. Xã hội hóa các hoạt động CTXH theo hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng và cung cấp dịch vụ CTXH;
5. Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề CTXH.

 


Tin liên quan
Câu hỏi 21: Các hoạt động chủ yếu của Đề án phát triển nghề CTXH là gì?
Câu hỏi 23: Kế hoạch triển khai công tác đào tạo và dạy nghề CTXH gồm những nội dung nào? Những cơ quan, tổ chức nào có liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch này?
Câu hỏi 26: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh CTXH viên chính là gì?
Câu hỏi 27: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh CTXH viên là gì?
Câu hỏi 28: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh nhân viên CTXH là gì?
Câu hỏi 29: Có những giải pháp nào để triển khai thực hiện nội dung công việc trong Đề án phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 30: Những nội dung cần thực hiện để xây dựng nguồn nhân lực và phát triển mạng lưới dịch vụ?
Câu hỏi 31: Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH là gì ? Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của Trung tâm dịch vụ CTXH như thế nào?
Câu hỏi 32: Vai trò, nhiệm vụ của các Bộ, ngành trong việc thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 33: Những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội?
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ