Câu hỏi 16: Hệ thống các văn bản pháp quy liên quan đến phát triển nghề CTXH ở Việt Nam?

Những địa chỉ để tìm hiểu thêm thông tin về nghề CTXH và Đề án phát triển CTXH?


- Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH (Đề án 32) giai đoạn 2010-2020.
- Quyết định số 1305/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010-2015.
- Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình khung Giáo dục đại học ngành CTXH trình độ đại học, cao đẳng thay thế cho Quyết định số 35/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành CTXH trình độ đại học, cao đẳng.
- Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Bộ Nội vụ về Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH.
- Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH.
- Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.
* Một số địa chỉ tìm kiếm và cập nhật thông tin về nghề CTXH và Đề án phát triển nghề CTXH:
- Trang thông tin mạng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: hptt://www.molisa.gov.vn;
- Trang thông tin phát triển nghề CTXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: http://congtacxahoi.molisa.gov.vn;
- Trang thông tin mạng CTXH Việt Nam: www.vnsocialwork.net;
- Trang thông tin Lao động xã hội: http://www.ldxh.vn;
Và một số trang thông tin của các trường đại học, cao đẳng có đào tạo CTXH trên cả nước như: Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh, Đại học Lao động xã hội Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Đà Lạt, Đại học Huế…


Tin liên quan
Câu hỏi 17: Sự cần thiết phải phát triển nghề CTXH tại Việt Nam?
Câu hỏi 18: Những quan điểm và cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án Phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 20: Mục tiêu cụ thể của Đề án Phát triển nghề CTXH được chia làm mấy giai đoạn? Nội dung chính của từng giai đoạn?
Câu hỏi 21: Các hoạt động chủ yếu của Đề án phát triển nghề CTXH là gì?
Câu hỏi 23: Kế hoạch triển khai công tác đào tạo và dạy nghề CTXH gồm những nội dung nào? Những cơ quan, tổ chức nào có liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch này?
Câu hỏi 26: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh CTXH viên chính là gì?
Câu hỏi 27: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh CTXH viên là gì?
Câu hỏi 28: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh nhân viên CTXH là gì?
Câu hỏi 29: Có những giải pháp nào để triển khai thực hiện nội dung công việc trong Đề án phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 30: Những nội dung cần thực hiện để xây dựng nguồn nhân lực và phát triển mạng lưới dịch vụ?
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ