3. Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng

Nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người bán dâm. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc trợ giúp người bán dâm giải quyết các vấn đề nhằm góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


3. Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng:

                    3.1. Mục tiêu

          Nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người bán dâm. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc trợ giúp người bán dâm giải quyết  các vấn đề nhằm góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

          3.2. Đối tượng tham gia

          Là người bán dâm hoặc người đã từng tham gia hoạt động bán dâm có nhu cầu tiếp cận va sử dụng các dịch vị xã hội.

          3.3. Các hoạt động chủ yếu của mô hình

- Can thiệp hỗ trợ khẩn cấp;

          - Tư vấn tâm lý các vấn đề xã hội;

          - Trợ giúp tiếp cận, thụ hưởng dịch vũ xã hội;

- Truyền thông nâng cao nhận thức;

- Trang bị kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập, kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp;

- Quản lý trường hợp;

          - Giới thiệu, kết nối các dịch vụ trợ giúp: Khám chữa bệnh, cai nghiện, chuyển đổi sinh kế…

Tin liên quan
2. Mô hình Cà phê tư vấn
1. Câu lạc bộ Công tác xã hội Quảng Ninh
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ