6. Mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tổ chức thực hiện thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là thực hiện cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo trợ xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn


6. Mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

6.1. Mục tiêu

- Tổ chức thực hiện thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là thực hiện cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo trợ xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ cá nhân, gia đình nhận nuôi có kỹ năng, kiến thức chăm nuôi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Thực hiện việc các gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là bảo đảm cho trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình góp phần ngăn cản nguy cơ đe dọa đến cuộc sống của trẻ; giúp trẻ ổn định tâm lý, sức khoẻ, học tập cho đến khi trẻ được kết nối để có cuộc sống ổn định lâu dài hoặc được nhận làm con nuôi;

6.2. Đối tượng tham gia

Đối tượng được nhận nuôi

Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa đang sống tại cộng đồng hoặc Trung tâm Bảo trợ TECHCĐB có nguyện vọng trở về cộng đồng. Ưu tiên các đối tượng đang sống tại cộng đồng có nguy cơ cao.

Đối tượng nhận nuôi:

Đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng có thời hạn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Tự nguyện nhận chăm sóc trẻ;

- Có nơi ở ổn định và chỗ ở cho trẻ được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng;

- Có điều kiện về kinh tế, sức khỏe, kinh nghiệm chăm sóc trẻ;

- Không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa được xóa án tích theo quy định của pháp luật.

6.3. Các hoạt động chủ yếu của mô hình

- Hỗ trợ kinh phí đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi và trẻ em có hoàn cảnh dặc biệt khó khăn;

- Tham vấn, tư vấn;

- Tư vấn chăm sóc phát triển toàn diện cho trẻ;

- Can thiệp hỗ trợ khẩn cấp;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho các gia dình, cá nhân nhận nuôi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động và ý nghĩa của mô hình nhận nuôi dưỡng tại cộng đồng;

- Kết nối nguồn lực trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin liên quan
5. Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ
4. Câu lạc bộ người Điếc
3. Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng
2. Mô hình Cà phê tư vấn
1. Câu lạc bộ Công tác xã hội Quảng Ninh
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ