Cơ quan chủ quản: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH

CÔNG TÁC XÃ HỘI GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI       (1) HOTLINE 18001769 TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7       (2) CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN, KHÁM SÀNG LỌC VÀ TRỊ LIỆU CHO TRẺ EM TỰ KỶ, RỐI NHIỄU TÂM TRÍ       (3) HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM BỊ BẠO HÀNH       (4) HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG LÀ NẠN NHÂN CỦA MUA BÁN NGƯỜI       (5) TRANG BỊ KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ EM      

Thực hiện theo Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng NinhQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tham mưu giúp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

1. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp

a) Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp;

b) Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Trường hợp cần thiết thì kết nối, chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác;

c) Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng như: Nơi cư trú tạm thời, thức ăn, quần áo và đi lại.

2. Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.

3. Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.

4. Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch.

5. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực

a) Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên; tư vấn, tham vấn cho người gây bạo lực; người có các vấn đề về xã hội (tệ nạn xã hội, bạo lực, ly hôn...);

b) Hợp tác với các Cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc cán bộ, nhân viên làm việc tại các Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội; c) Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.

6. Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

7. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.

8. Phát triển cộng đồng

a) Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng;

b) Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền;

c) Phối hợp, tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội, các văn phòng công tác xã hội, điểm công tác xã hội vệ tinh.

9. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức.

10. Quản lý tài chính, tài sản, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

11. Nghiên cứu, điều tra, khảo sát các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ công tác xã hội. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

12. Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho người có nhu cầu theo quy định.

13. Từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng nếu không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

14. Lựa chọn các biện pháp nghiệp vụ trợ giúp xã hội để trợ giúp đối tượng theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật

wiget Chat Zalo
Messenger Chat