Video đơn vị
Thư viện ảnh
Cơ sở dữ liệu người tâm thần
Liên kết
STTTênTrích yếuNgày ban hànhXem văn bảnDownload
1 Quyết định số 1190/QĐ-TTg

Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030

05/08/2020 Xem trực tiếp Download
2 Nghị quyết số 121/2020/QH14

Nghị quyết về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

19/06/2020 Xem trực tiếp Download
3 Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội

14/02/2020 Xem trực tiếp Download
4 Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP

 

10/02/2020 Xem trực tiếp Download
5 Nghị quyết 229/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết v/v ban hành chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

07/12/2019 Xem trực tiếp Download
6 Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết về nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí

30/07/2019 Xem trực tiếp Download
7 Quyết định số 1052/QĐ-LĐTBXH

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dung cho giai đoạn 2016-2020

29/07/2019 Xem trực tiếp Download
8 Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dung các biện pháp tư pháp; hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập...

30/05/2019 Xem trực tiếp Download
9 Công văn số 1123/UBQGT

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em

21/03/2019 Xem trực tiếp Download
10 Kế hoạch số 68/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 209 - 2025

14/03/2019 Xem trực tiếp Download
11 Nghị định số 762/VBHN-BLĐTBXH

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

28/02/2019 Xem trực tiếp Download
12 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH

Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

02/01/2019 Xem trực tiếp Download
13 QĐ 1875/QĐ-LĐTBXH

Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm

28/12/2018 Xem trực tiếp Download
14 Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

10/12/2018 Xem trực tiếp Download
15 Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

28/08/2018 Xem trực tiếp Download
16 Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh "về việc ban hành chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoan 2016 - 2020"

13/12/2017 Xem trực tiếp Download
17 Quyết định 316/2017/QĐ-UBND

Quyết định quy định thực hiện trợ cấp xã hội theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

24/01/2017 Xem trực tiếp Download
18 Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội ngoài Nghị định 36/NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Chính phủ

07/12/2016 Xem trực tiếp Download
19 Quyết định Số: 1791/QĐ-TTg

Lấy ngày 25 tháng 3 hằng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”.

15/9/2016 Xem trực tiếp Download
20 Nghị quyết 222/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc ban hành chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020

12/12/2015 Xem trực tiếp Download
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ