Video đơn vị
Thư viện ảnh
Cơ sở dữ liệu người tâm thần
Liên kết
STTTênTrích yếuNgày ban hànhXem văn bảnDownload
1 Quyết định 604/QĐ-BYT

Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19"

14/3/2022 Xem trực tiếp Download
2 Phụ lục kèm theo Quyết định 125/QĐ-LĐTBXH

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020

22/02/2022 Xem trực tiếp Download
3 Quyết định 125/QĐ-LĐTBXH

Quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

22/02/2022 Xem trực tiếp Download
4 Quyết định 90/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

18/01/2022 Xem trực tiếp Download
5 Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

15/12/2021 Xem trực tiếp Download
6 Kế hoạch 206/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

22/10/2021 Xem trực tiếp Download
7 Quyết định 1629/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

28/9/2021 Xem trực tiếp Download
8 Quyết định 1069/QĐ-LĐTBXH

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025

27/9/2021 Xem trực tiếp Download
9 Quyết định số 1452/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

31/8/2021 Xem trực tiếp Download
10 Hướng dẫn số 2775/HDLN/SLĐTBXH-STC-SYT-SGDĐT

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh

18/8/2021 Xem trực tiếp Download
11 Nghị định 75/2021/NĐ-CP

Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

24/7/2021 Xem trực tiếp Download
12 Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

16/7/2021 Xem trực tiếp Download
13 Kế hoạch 82/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030 tỉnh Quảng Ninh

08/4/2021 Xem trực tiếp Download
14 Nghị định 20/2021/NĐ-CP

Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

15/3/2021 Xem trực tiếp Download
15 Kế hoạch 27/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021

02/02/2021 Xem trực tiếp Download
16 Quyết định 23/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030

07/01/2021 Xem trực tiếp Download
17 Quyết định 2232/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025

28/12/2020 Xem trực tiếp Download
18 Quyết định số 1929/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030

25/11/2020 Xem trực tiếp Download
19 Quyết định số 1190/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2021-2030

05/8/2020 Xem trực tiếp Download
20 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Quyết định quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

24/4/2020 Xem trực tiếp Download
21 Quyết định số 1190/QĐ-TTg

Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030

05/08/2020 Xem trực tiếp Download
22 Nghị quyết số 121/2020/QH14

Nghị quyết về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

19/06/2020 Xem trực tiếp Download
23 Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội

14/02/2020 Xem trực tiếp Download
24 Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP

 

10/02/2020 Xem trực tiếp Download
25 Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết về nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí

30/07/2019 Xem trực tiếp Download
26 Quyết định số 1052/QĐ-LĐTBXH

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dung cho giai đoạn 2016-2020

29/07/2019 Xem trực tiếp Download
27 Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dung các biện pháp tư pháp; hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập...

30/05/2019 Xem trực tiếp Download
28 Công văn số 1123/UBQGT

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em

21/03/2019 Xem trực tiếp Download
29 Kế hoạch số 68/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 209 - 2025

14/03/2019 Xem trực tiếp Download
30 Nghị định số 762/VBHN-BLĐTBXH

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

28/02/2019 Xem trực tiếp Download
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ