Câu hỏi 29: Có những giải pháp nào để triển khai thực hiện nội dung công việc trong Đề án phát triển nghề CTXH?

Có 5 giải pháp được đưa ra nhằm thúc đẩy thực hiện tốt các hoạt động của Đề án phát triển nghề CTXH đã được xác định trong Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg như sau:


- Thứ nhất là rà soát các quy định của văn bản quy phạm pháp luật để xem xét sửa đổi, bổ sung ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất nhằm phát triển nghề CTXH.
- Thứ hai là tiến hành điều tra, rà soát, phân loại cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH; các đối tượng và dịch vụ CTXH để lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về CTXH. Nâng cao năng lực thu thập, xử lý thông tin về nghề CTXH, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, quản lý.
- Thứ ba là tăng cường giám sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH bảo đảm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và các chính sách, pháp luật về CTXH.
- Thứ tư là hực hiện nghiên cứu khoa học kết hợp với tổng kết, đánh giá thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH và các dịch vụ xã hội.
- Thứ năm là đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, bao gồm các tổ chức đa phương, song phương và các tổ chức phi Chính phủ về cả ba lĩnh vực kỹ thuật, kinh nghiệm và tài chính để phát triển nghề CTXH.


Tin liên quan
Câu hỏi 30: Những nội dung cần thực hiện để xây dựng nguồn nhân lực và phát triển mạng lưới dịch vụ?
Câu hỏi 31: Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH là gì ? Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của Trung tâm dịch vụ CTXH như thế nào?
Câu hỏi 32: Vai trò, nhiệm vụ của các Bộ, ngành trong việc thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 33: Những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội?
Câu hỏi 34: Nhiệm vụ chủ yếu mà các tỉnh, thành phố, cơ sở phải làm để triển khai Đề án phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 35: Những nguồn lực để thực hiện Đề án phát triển nghề CTXH?
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ