CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

I. Ban Giám đốc Trung tâm:
1. Giám đốc Trung tâm: Có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, kế hoạch, tài chính, đối ngoại. Chịu trách nhiệm trước Sở Lao động Thương binh và Xã hội và pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm.
2. Các Phó Giám đốc Trung tâm: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động theo lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với mục đích, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm. Trực tiếp điều hành một số hoạt động khác của Trung tâm theo ủy quyền bằng văn bản của Giám đốc phù hợp với quy chế hoạt động của Trung tâm.

               

 

 

Giám đốc: Trương Mạnh Hùng

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán

            Cử nhân ngôn ngữ Anh             

Lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                                                        

Phó Giám đốc: Trần Thanh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận lịch sử

Nhà nước và Pháp luật.

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130 

 

                          

 

 

Phó Giám đốc : Nguyễn Thị Thúy

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

 

II. Phòng Tư vấn - Trợ giúp và Hành chính:

                               Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Huy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

 

                             Phó trưởng phòng: Nguyễn Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: 
Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                                         Chuyên viên: Đinh Thị Hương Thảo
         Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội  
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                                                                 

Chuyên viên: Phạm Thị Hòa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                          Chuyên viên: Hoàng Thị Thanh Nhàn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130
 

 

               

Chuyên  viên: Lê Văn Quý
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

 

                                         Kế toán: Ngô Lệ Vân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị tài chính kế toán
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                             Cán sự: Bùi Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                            Chuyên viên: Nguyễn Hồng Giang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                           Hợp đồng: Dương Thị Khánh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                                Chuyên viên: Nguyễn Tiến Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

III. Phòng Truyền thông và Phát triển cộng đồng:
 

                            Trưởng phòng: Đỗ Thị Lệ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                                  Phó trưởng phòng: Trần Văn Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                              Chuyên viên: Hoàng Thị Nhã Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                                  Chuyên viên: Trần Thanh Ngân Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị nhân lực
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                              

       

Chuyên viên: Trần Thị Ngọc Yến
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                                 Chuyên viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                        

Chuyên viên: Tống Đức Quân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán - Tin
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

 

 

Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ