CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

I. Ban Giám đốc Trung tâm:
1. Giám đốc Trung tâm: Có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, kế hoạch, tài chính, đối ngoại. Chịu trách nhiệm trước Sở Lao động Thương binh và Xã hội và pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm.
2. Các Phó Giám đốc Trung tâm: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động theo lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với mục đích, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm. Trực tiếp điều hành một số hoạt động khác của Trung tâm theo ủy quyền bằng văn bản của Giám đốc phù hợp với quy chế hoạt động của Trung tâm.

 

                          Giám đốc: Hoàng Minh Hoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                            Phó Giám đốc: Đỗ Anh Hòa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                       Phó Giám đốc: Đoàn Thiết Dũng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

II. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, công tác tổ chức, quản lý hồ sơ cán bộ, công tác tài chính kế toán và hành chính quản trị, quản lý tài sản của Trung tâm; tổng hợp thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Giúp Ban Giám đốc và các phòng, bộ phận nghiệp vụ quan hệ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công việc.
 

                          Trưởng phòng: Nguyễn Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                              Phó trưởng phòng: Phạm Mỵ Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                        Văn thư : Trần Thị Ngọc Yến
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                                          Tạp vụ: Phạm Thị Liễu
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính văn phòng
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 III. Phòng Can thiệp - Hỗ trợ:
Tiếp nhận thông tin về trường hợp có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội; Tiến hành đánh giá và sàng lọc, lập kế hoạch trợ giúp, chuyển tuyến; Tham vấn, tư vấn; Trị liệu, phục hồi tâm lý; Hướng dẫn lập hồ sơ quản lý trường hợp tại các xã, phường, thị trấn; Quản lý hồ sơ đối tượng có nhu cầu được cung cấp dịch vụ công tác xã hội; Cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng ngắn hạn; Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp; Cung cấp các hỗ trợ khẩn cấp liên quan đến việc ngăn chặn và giải quyết mối đe dọa tức thì, đến rối loạn tâm lý, khủng hoảng tâm lý; Tư vấn, giới thiệu và hướng dẫn chuyển đối tượng tới các dịch vụ phù hợp khác hoặc đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng.
 

                               Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Huy
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                                Chuyên viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                                         Chuyên viên: Đinh Thị Hương Thảo
         Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội  
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                          Nhân viên : Dương Thị Khánh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.633.130

 

                          Nhân viên : Hoàng Thị Thanh Nhàn
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.633.130
 

IV. Phòng Truyền thông - Đào tạo:
Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, giáo dục; tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tham vấn cho các đối tượng bằng các hình thức trực tiếp, qua điện thoại, trực tuyến qua Website. Nghiên cứu đề xuất việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xã hội cho cán bộ cấp xã, cán bộ xã hội và cộng tác viên công tác xã hội; tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng chăm sóc, trợ giúp đối tượng; Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng và cơ sở dạy nghề đào tạo công tác xã hội.
 

                             Trưởng phòng: Đỗ Thị Lệ
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130


                              Chuyên viên: Hoàng Thị Nhã Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130


                             Chuyên viên: Bùi Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.633.130

 

                             Nhân viên: Trần Thanh Ngân Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.633.130


V. Phòng Phát triển cộng đồng:
Phát triển cộng đồng; Nghiên cứu, đề xuất chính sách; Tổ chức thực hiện các hoạt động, các chương trình, mô hình đề án tại cộng đồng; Giúp đỡ khu phố, cụm dân cư nhận dạng các vấn đề trong cộng đồng và hỗ trợ họ tìm nguồn lực giải quyết vấn đề; Hỗ trợ các hoạt động cứu trợ thiên tai; Vận động cộng đồng, cá nhân, tổ chức tham gia và hỗ trợ nguồn lực đáp ứng một phần nhu cầu công tác xã hội.

 

                                  Trưởng phòng: Trần Văn Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130


                                  Chuyên viên: Phạm Thị Hòa
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

 

                                  Chuyên viên: Nguyễn Hồng Giang
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp
Số điện thoại cơ quan: 02033.633.130

 

Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ