Công tác xã hội Quảng Ninh

Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc trẻ tự kỷ.
Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc trẻ tự kỷ.

Hội chứng tự kỷ bao gồm các chứng rối loạn về phát triển, khiếm khuyết trong quan hệ xã hội, khó khăn về giao tiếp, hành vi, cảm xúc, trí...

Tên Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số: 1235/QĐ-TTg 03/8/2015 Quyết định phê duyệt chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
Số: 30 /2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV 19/8/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội Tải về
24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC 18/8/2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị Định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội. Số hiệu văn bản 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC Tải về
09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV 10/6/2013 Thông tư Liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ Công tác xã hội công lập Tải về
42 /2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 31/12/2013 Thông tư liên tịch quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật. Số hiệu văn bản 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Tải về
51/QĐ-LĐTBXH 31/01/2014 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG Tải về
  • Cổng TTĐT Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội