CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

I. CHỨC NĂNG.
1. Phòng ngừa: Thực hiện khảo sát, nghiên cứu đánh giá để phát hiện những vấn đề cần hỗ trợ và thực hiện các hoạt động liên quan đến việc kiểm soát và loại bỏ những vấn đề có hại đến việc thực hiện chức năng xã hội.
2. Can thiệp hỗ trợ: Thực hiện các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng bị tổn thương và các hoạt động hỗ trợ dài hạn nhằm góp phần phục hồi chức năng xã hội của đối tượng.
3. Phục hồi: Thực hiện các hoạt động nhằm đưa các đối tượng về trạng thái bình thường trong thực hiện chức năng xã hội.
4. Phát triển: Thực hiện các hoạt động giúp các đối tượng sử dụng tối đa tiềm năng và năng lực của mình, đồng thời tăng cường hiệu quả các nguồn lực xã hội hoặc cộng đồng để các đối tượng tái hòa nhập xã hội; hỗ trợ phát triển cộng đồng.
       Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp:
1.1. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện các hoạt động can thiệp khẩn cấp đối với các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp.
1.2. Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp: Sau khi xử lý, xác minh thông tin do đối tượng cung cấp trực tiếp hoặc các nguồn thông tin khác; Đánh giá ban đầu các vấn đề và nhu cầu của đối tượng; Sàng lọc và phân loại đối tượng.
1.3. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ quan chức năng: Y tế, Công an, Tư pháp hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội có liên quan giải quyết.
1.4. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp bảo đảm sự an toàn và đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của đối tượng, gồm: Nơi cư trú tạm thời, thức ăn, quần áo, chi phí đi lại,...
1.5. Cung cấp dịch vụ điều trị y tế, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý cho đối tượng.
1.6. Tư vấn và cung cấp thông tin, hướng dẫn đối tượng tiếp cận các cơ sở bảo trợ xã hội phù hợp khác, bao gồm: Tư vấn pháp lý, dịch vụ xã hội, học nghề,...

 

II. NHIỆM VỤ
 
1. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi tại cộng đồng

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền và sản xuất các sản phẩm truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo và cộng đồng về các vấn đề xã hội góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội;

- Tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tham vấn và truyền thông qua website cho tất cả các đối tượng có nhu cầu.

- Cung cấp thông tin và hỗ trợ cá nhân, gia đình tiếp cận dịch vụ xã hội.

2. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực

- Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề của mình, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những gia đình có nhu cầu; Đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em, người chưa thành niên.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và kết nối đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng;

- Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu;

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội làm việc ở cấp xã hoặc các cơ sở Bảo trợ xã hội.

3. Cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng có nhu cầu thông qua các chương trình, đề án, dự án, hoạt động, các mô hình, các câu lạc bộ...theo chức năng của Trung tâm

- Tiếp nhận, sàng lọc và phân loại đối tượng: Đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội của đối tượng;

-  Xây dựng kế hoạch can thiệp và tổ chức thực hiện kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội (Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng; Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng (dịch vụ y tế, tư pháp, giáo dục...); Tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc; Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng).

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ các nguy cơ dẫn đến đối tượng bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi;

-  Giám sát các hoạt động can thiệp; Điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

4. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp

- Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, gồm: Trẻ em bị bỏ rơi, nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán, nạn nhân bị cưỡng bức lao động. Sau khi tiếp nhận đối tượng, tiến hành xử lý, xác minh thông tin do đối tượng cung cấp trực tiếp hoặc từ các nguồn thông tin khác;

- Đánh giá các nhu cầu của đối tượng: Sàng lọc và phân loại đối tượng. Thực hiện chuyển gửi đối tượng tới các cơ quan chức năng: Y tế, Giáo dục, Công an, Tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức, cơ sở bảo trợ xã hội có liên quan phối hợp giải quyết trong trường hợp cần thiết;

- Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng gồm: Nơi cư trú tạm thời tại Trung tâm, hỗ trợ thức ăn, quần áo, chi phí đi lại. Thời gian lưu trú tạm thời không quá 30 ngày, thẩm quyền ban hành Quyết định tiếp nhận đối tượng nuôi dưỡng tạm thời tại Trung tâm và Quyết định đối tượng ra khỏi Trung tâm thực hiện theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

- Cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng đồng thời cung cấp các dịch vụ xã hội phù hợp khác bao gồm: Tư vấn pháp lý, thụ hưởng chính sách trợ giúp đối tượng, giới thiệu học nghề, tạo việc làm...; kết nối dịch vụ điều trị tại cơ sở y tế (nếu có) cho đối tượng;

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan nơi đối tượng cư trú để có biện pháp trợ giúp, hỗ trợ đối tượng trở về cộng đồng an toàn, ổn định cuộc sống, sinh kế.        

5. Phát triển cộng đồng

- Phát triển cộng đồng: Trung tâm tham gia hỗ trợ cộng đồng, liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng (có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm) để có biện pháp giải quyết, cụ thể:

+ Tham gia xác định vấn đề của cộng đồng.

+ Tham gia xây dựng các dự án cộng đồng.

+ Tham gia đề xuất chính sách với các cấp có thẩm quyền.

+  Huy động nguồn lực để trợ giúp đối tượng.

+ Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên công tác xã hội và hệ thống Văn phòng Công tác Xã hội các cấp.

+ Tham gia nghiên cứu các vấn đề và nhu cầu xã hội của cộng đồng.

+ Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức và quản lý cho người dân trong việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng có liên quan.

- Cứu trợ thảm họa, thiên tai: Tùy theo điều kiện và khả năng thực tế, Trung tâm có thể tham gia, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Tham gia đánh giá tác động, thiệt hại.

+ Tham gia hỗ trợ, cứu trợ.

+ Tham gia theo dõi việc hỗ trợ, cứu trợ.

6. Thực hiện nghiên cứu, khảo sát, đánh giá các vấn đề liên quan đến phúc lợi và an sinh xã hội

-  Tiến hành hoặc phối hợp thực hiện các nghiên cứu liên quan đến phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em đóng góp vào việc xây dựng các chính sách an sinh xã hội.

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ về công tác xã hội.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền trong các lĩnh vực liên quan đến công tác xã hội.

7. Thực hiện các hoạt động liên quan đến phòng, chống tệ nạn xã hội

 Tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội trợ giúp người nghiện ma túy, người bán dâm và trẻ em, phụ nữ bị mua bán qua biên giới trở về tái hòa nhập cộng.

8. Thực hiện hoạt động trợ giúp gia đình và tư vấn, hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới

Khảo sát, nắm bắt đối tượng bị ảnh hưởng, tác động bởi bạo lực giới, bạo lực gia đình thông qua các địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh, các cá nhân, các tổ chức, cơ quan đoàn thể trên địa bàn. Sàng lọc, đánh giá, thực hiện tư vấn, trợ giúp đối tượng.   

9. Thực hiện cung cấp các dịch vụ công theo quy định

 - Thí điểm, mở rộng thu phí dịch vụ công về hoạt động đánh giá, sàng lọc, can thiệp trị liệu tâm lý cho trẻ em rối nhiễu tâm trí, tự kỷ và người trầm cảm tại Trung tâm và tại cộng đồng trong đó miễn, giảm chi phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hưởng chính sách hiện hành theo quy định.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ có thu khác theo quy định tại Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/06/2013 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập.

- Phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể thực hiện các hoạt động phòng ngừa, sàng lọc đánh giá, can thiệp, trị liệu và phục hồi chức năng cho đối tượng, giúp đối tượng có cơ hội được phát triển, hòa nhập cùng gia đình và cộng đồng.

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Trung tâm với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quản lý cán bộ viên chức, người lao động, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn kinh phí được giao theo quy định.

11. Thực hiện có hiệu quả các Dự án Quốc tế về lĩnh vực công tác xã hội do cấp trên phê duyệt.

12. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và cấp có thẩm quyền giao.    

 

III. ĐỐI TƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Các đối tượng có nhu cầu hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội.

2. Tập trung ưu tiên các đối tượng: Đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ; Một số đối tượng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân bị buôn bán, nạn nhân của bạo lực gia đình và phân biệt đối xử về giới, người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện, cha/ mẹ/người chăm sóc trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp, người khuyết tật, người nghèo, người cao tuổi, người nhiễm HIV/AIDS, người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, thiên tai, người chấp hành phạt tù, sau giáo dưỡng trở về…(sau đây gọi chung là đối tượng)./.

 

Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ