Trình tự thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Trẻ em cần được bảo vệ để bảo đảm được sống an toàn và lành mạnh
Trẻ em cần được bảo vệ để bảo đảm được sống an toàn và lành mạnh. Các cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm giảm thiểu hoặc ngăn chặn các hành vi này
Chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em
Kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
Quảng Ninh hướng đến mục tiêu trẻ em được hỗ trợ, chăm sóc và phát triển toàn diện
tỉnh Quảng Ninh bố trí ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện để thực hiện chương trình hành động vì trẻ em
  Thư viện ảnh
  Liên kết
  Thông kê truy cập
  Click to see detail of visits and stats for this site
  Đánh giá website


  Bản đồ