Câu hỏi 23: Kế hoạch triển khai công tác đào tạo và dạy nghề CTXH gồm những nội dung nào? Những cơ quan, tổ chức nào có liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch này?

* Kế hoạch triển khai hoạt động xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo và dạy nghề CTXH được lập bao gồm 4 nội dung:


Thứ nhất là xây dựng và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề CTXH bắt đầu từ việc tổ chức xây dựng và ban hành các chương trình khung đào tạo nghề CTXH ở trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. Căn cứ vào các chương trình khung sẽ tổ chức xây dựng chương trình đào tạo và giáo trình đào tạo.
          Thứ hai là xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo cử nhân, sau đại học về CTXH phù hợp với nhu cầu hội nhập quốc tế, đạt yêu cầu ngang bằng với chuẩn đào tạo của các nước trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CTXH.
          Thứ ba là nâng cao năng lực trong việc giảng dạy công tác xã hội.
          Thứ tư là nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên CTXH thông qua nhiều hoạt động như :
          + Tổ chức rà soát, đánh giá số lượng, trình độ đội ngũ giảng viên CTXH tại các cơ sở đào tạo và từ đó lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực.
          + Hỗ trợ đào tạo chuyên ngành CTXH ở bậc sau đại học (thạc sỹ) để cung cấp nguồn nhân lực giảng dạy về CTXH cho các trường cao đẳng và đại học trong cả nước
          + Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, giảng viên đào tạo CTXH.
          + Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài cho giảng viên CTXH.
          + Hợp tác quốc tế về đào tạo trình độ sau đại học (thạc sỹ và tiến sỹ) về CTXH với một số nước.
* Các hoạt động này chủ yếu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ chì thực hiện nội dung thứ nhất và thứ ba;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện nội dung thứ hai và thứ tư.
 Bên cạnh đó hai Bộ này chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo các cơ quan thực hiện là các cơ sở đào tạo CTXH.


Tin liên quan
Câu hỏi 26: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh CTXH viên chính là gì?
Câu hỏi 27: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh CTXH viên là gì?
Câu hỏi 28: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh nhân viên CTXH là gì?
Câu hỏi 29: Có những giải pháp nào để triển khai thực hiện nội dung công việc trong Đề án phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 30: Những nội dung cần thực hiện để xây dựng nguồn nhân lực và phát triển mạng lưới dịch vụ?
Câu hỏi 31: Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH là gì ? Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của Trung tâm dịch vụ CTXH như thế nào?
Câu hỏi 32: Vai trò, nhiệm vụ của các Bộ, ngành trong việc thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 33: Những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội?
Câu hỏi 34: Nhiệm vụ chủ yếu mà các tỉnh, thành phố, cơ sở phải làm để triển khai Đề án phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 35: Những nguồn lực để thực hiện Đề án phát triển nghề CTXH?
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ