Câu hỏi 21: Các hoạt động chủ yếu của Đề án phát triển nghề CTXH là gì?

Theo quy định tại Mục II, Điều 1 Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 25 tháng 3 năm 2010, Đề án phát triển nghề CTXH tập trung vào 4 hoạt động chủ yếu sau:


- Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về CTXH;
- Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH;
- Xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo và dạy nghề CTXH;
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghề CTXH.
* Nội dung chính của các hoạt động đó là:
1. Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về CTXH
a) Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, nhân viên CTXH và thủ tục giải quyết việc cung cấp dịch vụ CTXH đối với cá nhân, gia đình, nhóm hoặc cộng đồng, tước quyền chăm sóc của các đối tượng trong trường hợp phụ nữ, trẻ em và đối tượng khác bị xâm hại, bị bạo hành gây hậu quả nghiêm trọng;
b) Ban hành mã số ngạch, chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH;
c) Ban hành tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, viên chức, nhân viên CTXH;
d) Ban hành tiêu chuẩn, qui trình cung cấp dịch vụ CTXH;
đ) Nghiên cứu, áp dụng ngạch, bậc lương viên chức CTXH phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, bảo đảm tương quan giữa các ngành nghề;
e) Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ, viên chức, nhân viên CTXH của các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH, bao gồm: cơ sở bảo trợ xã hội; trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội; trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH; cơ sở tham vấn, tư vấn theo nhóm đối tượng của CTXH là người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người nhiễm HIV/AIDS, người tâm thần, người nghiện ma túy và các đối tượng khác;
g) Nghiên cứu, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách mở rộng các dịch vụ CTXH trợ giúp các đối tượng theo hướng linh hoạt và gia tăng mức trợ giúp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.
2. Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH.
a) Nghiên cứu, quy hoạch và phát triển mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ CTXH theo hướng gắn kết giữa các cơ sở bảo trợ xã hội do Nhà nước thành lập với các cơ sở bảo trợ xã hội do tổ chức, cá nhân được phép thành lập; giữa trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH với hệ thống bảo trợ xã hội;
b) Giai đoạn 2010 - 2015, hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH; giai đoạn 2016 - 2020, hỗ trợ nhân rộng mô hình Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH tại các quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố; trường đại học, trường nghề để cung cấp dịch vụ CTXH cho cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng có vấn đề xã hội.
Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH là mô hình mới, do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho phép thành lập trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chức năng hoặc các tổ chức chính trị - xã hội và cử cán bộ quản lý, điều hành.
Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm: ngân sách nhà nước hỗ trợ, nguồn thu từ hợp đồng cung cấp dịch vụ cho chương trình, dự án trong nước và quốc tế; đóng góp tự nguyện của đối tượng; hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ngân sách trung ương hỗ trợ xây dựng, trang bị ban đầu cho Trung tâm trong thời gian triển khai thí điểm.
c) Tăng số lượng cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cấp xã, các tổ chức sự nghiệp cung cấp dịch vụ CTXH, các trường đại học có đào tạo về CTXH và cán bộ nhân viên CTXH hoạt động độc lập;
d) Trong giai đoạn 2010 - 2020, tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng để nâng cao năng lực cho 60.000 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên CTXH, gồm:
- Đào tạo, đào tạo lại cho 35.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học (bình quân 3.500 người/năm);
- Tập huấn kỹ năng cho 25.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH (bình quân 2.500 người/năm).
3. Xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo và dạy nghề CTXH.
a) Xây dựng và ban hành chương trình khung, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề CTXH bảo đảm liên thông với đào tạo đại học nghề CTXH;
b) Xây dựng, hoàn thiện chương trình khung, giáo trình đào tạo cử nhân, sau đại học về CTXH;
c) Hỗ trợ các khoa có đào tạo CTXH tại các cơ sở đào tạo;
d) Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên ngành CTXH.
4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghề CTXH. 


Tin liên quan
Câu hỏi 23: Kế hoạch triển khai công tác đào tạo và dạy nghề CTXH gồm những nội dung nào? Những cơ quan, tổ chức nào có liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch này?
Câu hỏi 26: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh CTXH viên chính là gì?
Câu hỏi 27: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh CTXH viên là gì?
Câu hỏi 28: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh nhân viên CTXH là gì?
Câu hỏi 29: Có những giải pháp nào để triển khai thực hiện nội dung công việc trong Đề án phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 30: Những nội dung cần thực hiện để xây dựng nguồn nhân lực và phát triển mạng lưới dịch vụ?
Câu hỏi 31: Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH là gì ? Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của Trung tâm dịch vụ CTXH như thế nào?
Câu hỏi 32: Vai trò, nhiệm vụ của các Bộ, ngành trong việc thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 33: Những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội?
Câu hỏi 34: Nhiệm vụ chủ yếu mà các tỉnh, thành phố, cơ sở phải làm để triển khai Đề án phát triển nghề CTXH?
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ